Via deze weg willen we u alvast attenderen op de actie Vrijwillige Bijdrage 2022. We nodigen u van harte uit om mee te doen!

De ‘Actie Kerkbalans’ loopt formeel in de 2e helft van januari. Wij zullen u in januari via de website en het weekbericht verder informeren en dan zullen ook de bekende toezeggingsformulieren worden toegestuurd (met de kerkbode van februari). De begroting 2022 zoals hierboven weergegeven laat een verwacht positief resultaat zien. Een belangrijk deel van de inkomsten betreft de ‘opbrengsten levend geld’ en die bestaan voor een substantieel deel uit de toezeggingen in de actie Vrijwillige Bijdrage. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren stabiel en daarvoor zijn we heel dankbaar. Tegelijkertijd zien we de collecteopbrengsten (ook onderdeel van ‘opbrengsten levend geld’) significant dalen. We hopen dat de inkomsten komend jaar stabiel mogen blijven. We hebben daarvoor wel iets hogere inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen begroot. We hopen ook voor het komende jaar weer op uw en jouw bijdragen te mogen rekenen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.