De Protestantse gemeente te Barendrecht en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking, die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Diaconie
RSIN (fiscaal nummer): 823751508 Protestantse gemeente te Barendrecht.

Contactadres
Postbus 9, 2990 AA Barendrecht
Email (secretaris):
Website: www.pknbarendrecht.nl/anbi.

Doelstelling
De diaconie in Barendrecht deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan 2024 – 2028.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2024-2028 van de diaconie in onze gemeente te Barendrecht is direct te benaderen door hier te klikken.

Beleidsplan Diaconie

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris, boekhouder en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Klankbord en op de websites van het College van Diakenen en de wijkgemeenten.

Financiële-verantwoording
Het financiële overzicht kunt u direct benaderen door op onderstaande button te klikken.

Download het financieel overzicht

In het overzicht vindt u een (verkorte) staat van baten en lasten die via de kolom begroting inzicht geeft in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.