Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dat betekent dat onze wijkgemeente zich verbonden weet met de landelijke kerk, waarvan haar wortels teruggaat tot op de Reformatie en tevens ook sterk verbonden en verweven is met de Nederlandse samenleving. Vele generaties zijn door de doop betrokken geweest bij deze kerk, die vaak midden in het dorp of een stads(wijk) stond. Ook vandaag zijn er veel mensen die op de een of andere wijze toch nog door de doop of die van hun ouders met deze kerk zijn verbonden. We geloven en vertrouwen dat God, die altijd aan Zijn Verbond met mensen blijft denken, ook vandaag hen roept tot geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus.
Zo wil onze gemeente ook in een open houding staan naar de samenleving en hoopt ze te zijn als een stad, die licht geeft boven op een berg in een wereld van duisternis. (Mattheus 5: 14) Een gemeente waar mensen welkom zijn met al hun levensvragen. Een gemeente die samen is geroepen als één lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Hij is ook de Koning van Zijn gemeente. We worden geroepen om een gemeente van Christus te zijn, waarbij gezocht wordt naar onderlinge gemeenschap en liefde, en waarbij ieder lid zijn betekenis en/of gave heeft. (Efeze 4

De gemeente staat in een traditie waarbij zij de Bijbel als het Woord van God ten volle serieus neemt en het ziet als een stem van God naar ons. Kern van het evangelie is dat we door geloof in Jezus Christus verzoend worden met God. Daarvoor heeft Jezus Zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha waar Hij de straf op onze zonden heeft gedragen.

Richtinggevend voor het begrijpen van de kernzaken van het geloof en hoofdlijnen in de Bijbel zijn voor ons de belijdenissengeschriften; het zijn kernachtige en duidelijke geloofsgetuigenissen, die in vroeger eeuwen in de kerk op cruciale momenten zijn ontstaan. Ze zijn voor ons in deze tijd nog steeds relevant.
Hierbij denken we aan de oude klassieke geschriften als de 12 artikelen (Apostolicum), geloofsbelijdenis van Nicéa, die handelt over Jezus als God en mens en de geloofsbelijdenis van Athanasius, die vooral gaat over God, de Vader, Zijn Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest. God Drie-enig.

Daarnaast onderschrijven wij de gereformeerde belijdenisgeschriften die ontstaan zijn in de tijd van de reformatie en daarna t.w. de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en vijf kernpunten van de Dordste synode 1618/1619 (Dordste Leerregels). Hiermee staan we in een gereformeerde traditie. De beweging van de Gereformeerde Bond, ontstaan in 1906, vraagt in de Protestantse kerk, voorheen de Hervormde kerk, hiervoor blijvend aandacht en onze hervormde gemeente staat in die beweging.

Belangrijke punten voor vandaag zijn o.a:
• De Heere God roept ons tot geloof in Hem en levensvernieuwing.
• Betrouwbaarheid en gezag van de bijbel respecteren geeft houvast en zekerheid.
• Het Bijbelse begrip “verbond” heeft betekenis voor onze onderlinge relaties en kinderdoop.
• Duidelijke visie op kerk en ambt, waarbij aandacht is voor gedeelde macht en onderling dienen.
• Oog voor oprecht en eerlijk geloofsleven.
• Betrokkenheid op maatschappelijk leven.
• Profetische stem naar de overheid.