De Immanuëlkerk Barendrecht is geen geïsoleerde geloofs-gemeenschap, maar staat midden in de samenleving en wil een zichtbare, open en missionaire gemeente zijn (evangelisatie) die zich tevens verbonden weet met de wereldwijde kerk (zending).

God wil ons, gemeenteleden, gebruiken als instrumenten in Zijn hand om ook andere mensen te bereiken met het evangelie en zo zijn Koninkrijk uit te breiden. Gods liefde en  verbondstrouw gaan verder dan ons persoonlijk en strekt zich uit tot allen die bij ons horen: familie, vrienden, buren, collega’s en andere relaties. Niets is daarbij zo krachtig als een persoonlijk getuigenis en het zichtbaar worden van Gods liefde door ons heen. Uit onderzoek onder nieuwe toetreders tot de kerk blijkt eens te meer dat het overgrote deel van hen bij de kerk betrokken is geraakt door contact met een christelijke bekende. Hierbij is onze opdracht slechts om te zaaien, God zelf is de Heer van de oogst.

 Evangelisatieraad

Op het gebied van evangelisatie worden vanuit de Immanuëlkerk Barendrecht jaarlijks verschillende initiatieven ontplooid. Deze worden elk uitgevoerd door een hiervoor verantwoordelijk(e) commissie, stuurgroep of team. In de evangelisatieraad komt dit alles samen en hebben vertegenwoordigers zitting vanuit de verschillende organen. Daarnaast hebben enkele algemene leden zitting in de evangelisatieraad. De evangelisatieraad wordt voorgezeten door de evangelisatie-ouderling en beoogt de volgende doelen:

  • Het vervullen van een voortrekkersrol in het uitdragen van ‘missionair gemeente zijn’ en zorgen voor bewustwording hiervan binnen de gemeente; de gehele gemeente, ieder op de plaats waar hij / zij gesteld is, heeft de opdracht om missionair te zijn en het evangelie uit te dragen.
  • Toerusting van gemeenteleden en het onder de aandacht brengen van evangelisatie(activiteiten) in de prediking, voorbede, afkondigingen en kerkbode en het verzorgen van ‘cursussen op maat’.
  • Versterken van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende commissies, stuurgroepen en teams binnen het evangelisatiewerk waardoor een hechte eenheid als missionaire gemeente wordt ontstaat.
  • Bespreken van beleidszaken rondom evangelisatie en hierover voorstellen voorbereiden richting de kerkenraad.
  • Afstemmen over praktische zaken zoals data en financiën