De kerk dient een veilige plaats te zijn.

Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan is dat in de kerk. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.

Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan.

De kerkenraad heeft rondom het thema veilige kerk omgangsregels opgesteld en vertrouwenspersonen voor grens-overschrijdend gedrag aangesteld. Dit document is in te zien via de volgende link: Omgangsregels en vertrouwenspersoon bij (seksueel) misbruik

Een vertrouwenspersoon heeft een aantal taken. Belangrijk om te omschrijven waar zij wel en niet voor aangesteld / bedoeld zijn, om de juiste verwachtingen te scheppen.

Taken van de interne vertrouwenspersoon

  1. Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen verstrekte informatie.
  2. Adviseren: Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.
  3. Signaleren: De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom het thema Veilige Kerk.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet? Een vertrouwenspersoon:

– doet niet aan waarheidsvinding;

– gaat zelf niet op onderzoek uit;

– is niet de oplosser van het probleem;

– is geen mediator;

– is geen therapeut, pastoraal medewerker, advocaat of rechercheur;

– is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Heeft u of heb jij vragen over gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren? Dat kan zich o.a. uiten in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Of wilt u / wil jij een melding doen? Neemt dan contact op met de interne vertrouwenspersonen van de kerk.

Als iemand nog verdere vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp, dan graag contact op nemen met ouderling Peter Meijers.