Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Achtergrond

Een bekende uitspraak bij het voorlezen van ‘de twaalf artikelen’ is, dat wij ons geloof belijden ‘met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen’. Het is goed en belangrijk dat we als christenen ons realiseren dat Gods kerk op aarde niet alleen van ‘nu’ en van ‘hier’ is. Door contacten met gemeenten (ver) over onze landsgrenzen komt de waarheid hiervan veel dichterbij. Dat is een van de redenen om contacten aan te gaan en te onderhouden met christenen uit een ander land.
Een ander motief voor het onderhouden van contacten met een christelijke gemeente ver weg is het ondersteunen van elkaar. Wij zijn in het algemeen rijk bedeeld met materiële voorspoed en kunnen daarvan delen met christenen voor wie dat niet geldt. In de Bijbel kunnen we lezen dat dit ook al gebruik was onder de eerste christengemeenten. Tegelijk kunnen wij ook zelf zegen ervaren en verrijking van ons geloof door het contact met die anderen.
In 2006 werden zulke contacten voor onze gemeente werkelijkheid. De diaconie zocht een project voor langdurige en structurele ondersteuning. De jeugdraad bezon zich op jeugddiaconaat. De stichting Hulp Oost-Europa deed een beroep op onze gemeente: zij zocht een hervormde gemeente voor het aangaan van contacten met een Poolse gemeente.
Dit leidde in 2006 tot de eerste contacten met gemeente van de Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce (Evangelisch Christelijke Kerk in Polen) in Hrubieszów. Ook werd in 2006 voor het eerst de schoenendoosactie georganiseerd. In december brachten drie gemeenteleden circa honderd schoenendozen naar Toruń.
Sinds 2006 zijn de contacten sterk verbreed en verdiept. Onze gemeente onderhoudt een regelmatig contact met de gemeenten van Hrubieszów (Oost-Polen), Toruń (wat noordelijk van het middelpunt van Polen) en Piotrków Trybunalski (wat zuidelijk van het middelpunt van Polen)) en met de stichting Voice of the Gospel. En min of meer incidenteel zijn er contacten (geweest) met gemeenten van de Kościół Ewangelicznych Chrześcijan in Solec Kujawski, Janikowo, Włocławek, Inowrocław, Żnin, Łódź, Siedlce en Radlin, veelal in het kader van de verspreiding van schoenendozen.

Polen

Polen is een boeiend land. Het heeft mooie natuurgebieden, waaronder de gebergten in het zuiden en de heuvel- en merengebieden in het noordelijke deel van het land. Het heeft steden met veel stedenschoon. Sommige steden hebben heel zwaar te lijden gehad onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog, maar na de oorlog hebben de Polen de mooie binnensteden herbouwd. Tot de mooiste steden die wat betreft gebouwen weinig geleden hebben onder de oorlog, behoren Kraków en Torun.Polen heeft een heel gastvrije bevolking. Het volk heeft eeuwenlang zwaar te lijden gehad onder onderdrukking en geweld van de kant van met name Rusland en Duitsland. Maar wie niet tot de inwoners van deze landen behoren, worden in het algemeen heel vriendelijk behandeld. Polen is rooms-katholiek. Het katholiek zijn is heel sterk verweven met de Poolse identiteit. Een Pool die niet rooms-katholiek is, kan in de ogen van veel Polen niet een echte Pool zijn. Protestanten worden daardoor nogal eens gediscrimineerd, gemeden, uitgestoten door hun familie.

Dat de Immanuëlkerk in 2006 relaties aanging met enkele protestantse gemeenten in Polen had niet als reden dat het land mooi is en de bevolking gastvrij, maar dat er veel geestelijke en materiële nood is in dit land en protestantse gemeenten en individuen sterk behoefte hebben aan ondersteuning.
In een blad van de Gereformeerde Zendingsbond was eens te lezen dat Polen binnen Europa behoort tot de landen met het geringste percentage bijbelgetrouwe christenen. En in het Reformatorisch Dagblad stond eens een overzicht dat aangaf, dat Polen binnen Europa op de eerste plaats staat, als het gaat om landen waarin zending/evangelisatie nodig is. Voor veel katholieken is godsdienst weinig meer dan een kwestie van tradities.
In het overgrote deel van Polen omvat het protestantisme niet meer dan een half procent van de bevolking. De kleine gemeenten willen zich graag inzetten voor evangelisatie en voor hulp aan behoeftigen in hun omgeving: armen, gevangenis, kinderen in weeshuizen. Maar ze hebben slechts heel beperkte mogelijkheden.
Als wij proberen enkele Poolse gemeenten te ondersteunen door contacten en acties, worden niet alleen zij er beter van. Ook voor ons betekent het verrijking. Dat hebben velen ervaren die meegingen op een van de reizen naar Polen of die leden van zustergemeenten gastvrijheid boden als ze bij ons op bezoek waren.

een land met prachtige landschappen

mooie oude steden

en een land met een veelbewogen historie

op bezoek bij Poolse gemeenten

Częstochowa, de belangrijkste bedevaartplaats van Polen

Commissie

Het organiseren en coördineren van activiteiten en van de contacten met Poolse kerkelijke gemeenten en de organisatie Voice of the Gospel is in handen van de Polencommissie.

Giften

In de afgelopen jaren hebben talloze gemeenteleden op de een of andere manier deelgenomen aan de contacten met en acties voor onze zustergemeenten. Daar is de Polencommissie erg dankbaar voor.
Zij hoopt dat we als hervormde gemeente van Barendrecht ook in de toekomst steun kunnen geven aan minderbedeelde broeders en zusters in Polen en dat de contacten met Poolse kerkelijke gemeenten zullen worden verdiept, dit alles in de eerste plaats tot eer van de Koning van de kerk. Ieder kan daarin deelnemen:
- door gebed voor de kerk in Polen, voor onze zustergemeenten en Voice of the Gospel
- door betrokkenheid te tonen bij de jaarlijkse actiemarkt en de schoenendoosactie
- door te participeren in schoenendoosreizen of als gastgezin bij bezoeken uit Polen
- door financieel bij te dragen in collectes of door een bedrag over te maken op bankrekening NL56 INGB 0003 6868 55, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente B.A. te Barendrecht onder vermelding van ‘Polen’