Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Woordbetekenis
Pastoraat, het woord zegt het al, het is datgene wat de pastor (herder) doet. Herderlijke zorg uitoefenen.
Het roept het beeld op van een herder die liefdevol zorgt voor de schapen en ze leidt naar de groene weiden en het frisse water.
Een beeld dat in onze verstedelijkte omgeving niet zo herkenbaar meer is. Vandaar dat er in onze tijd voor het pastoraat ook wel andere beelden worden gebruikt zoals bondgenoot, reisgenoot, vriend(in), gids. Woorden die de nabijheid typeren. Dat behoort ongetwijfeld tot een goed pastoraat.

Bijbels beeld
Toch is het beter om het pastoraat vooral als “herderlijk” te bestempelen. Het is namelijk een Bijbels beeld. Binnen de gemeente en ook naar buiten toe gaat het om de zorg voor de ander in verbondenheid aan en in navolging van de Grote Herder, de Heere Jezus Christus.
Samengevat: Pastoraat is onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in de kracht van de Heilige Geest omzien naar mensen op hun levens- en geloofsweg.

Taak en reikwijdte
Tot de taak van de wijkouderling behoort o.a. Het huisbezoek. Hij zal dan ook graag met een collega kerkenraadslid, of ook wel alleen, bij u op bezoek komen. Dit bezoek dient om met elkaar mee te leven in vreugde, zorgen en verdriet. Er wordt van u verwacht dat u uw vragen en andere zaken kenbaar maakt. Alleen hierdoor kan uw wijkouderling weten wat er zoal bij u leeft en kunnen deze zaken ook in de voorbede voor de Heere worden neergelegd.

Tevens behoort tot het wezen van het huisbezoek dat de ouderling luistert of er door Gods genade op de prediking vruchten van geloof en bekering zijn. Laat ook uw kinderen (indien u ze heeft) bij het huisbezoek aanwezig zijn!

Uw wijkouderling kan bij het huisbezoek ook wel vergezeld zijn door een bezoekbroeder, die geen kerkenraadslid maar wel belijdend lidmaat is. Deze broeder is door de kerkenraad aangesteld onder beding van geheimhouding van de hem ter kennis komende zaken.

De predikant, wijkouderling, of bij hun afwezigheid de scriba, stelt het op prijs te weten van blijdschap, verdriet, bijzondere zorgen of andere ingrijpende zaken. Laat het weten; wij leven graag met u mee.

Het is zeker niet alleen de taak van de wijkouderling, de pastoraal werker, P.P.H.-dames of de predikant. Alle gemeenteleden hebben de roeping om om te zien naar elkaar.(1.Thess.5) Om elkaars herder te zijn. Pastoraat is “de bloeds-omloop van de christelijke gemeente”
Hooguit zou je kunnen zeggen dat de ambtsdragers van de gemeente daarbij het goede voorbeeld geven. Dat gebeurt doorgaans via regulier huisbezoek van elke wijkouderling, die samen met de bezoekbroeder één keer in de anderhalf jaar de gemeenteleden in zijn wijk bezoekt.
De pastorale zorg strekt zich uit tot alle gemeenteleden, maar ook naar niet-leden die op onze weg komen. Iedereen mag gratis een beroep doen op predikant, pastoraal werker of wijkouderling.
Daarbij geven we voorrang aan hen die het het hardst nodig hebben; mensen in nood.
Het zgn. crisispastoraat heeft voorrang.

Inhoud en grens
Het wezen van het pastoraat is dat we gedreven door de liefde van Christus zorg dragen voor de ander. De ander bezien door de ogen van Christus. Goed pastoraat kenmerkt zich door bewogenheid, persoonlijke aandacht en invoelingsvermogen zoals we dat bij de Heiland op volmaakte wijze vinden. Het Bijbels pastoraat heeft ten diepste een verkondigend en hoopgevend karakter. Indien nodig moet er echter ook sprake zijn van correctie, vermaan vanuit de Bijbel. Dat te accepteren is heilzaam voor de ontvanger. Primair gaat het in de pastorale zorg dus om een geestelijke zorg, om zielszorg. Al is er ook oog voor de psychische, lichamelijke, en sociale noden. Laatstgenoemde noden kunnen zo ingrijpend zijn, dat ze het pastoraat te boven gaan en andere hulpverleners ingeschakeld dienen te worden. Daar ligt de grens van het pastoraat.

Doel
We willen op Bijbels tere wijze pastoraal bezig zijn, via een gesprek van hart tot hart, opdat mensen geholpen worden en (dichter) bij de Grote Herder komen. Zodat ze troost en houvast vinden in God en Zijn Woord. Goed pastoraat biedt trouwens ook leiding die leidt tot geestelijke groei en verdieping.

Ten slotte
Pastoraal ingestelde mensen hebben een antenne voor mensen die in nood zijn. Ze zijn herder, maar geen herdershond. Ze kunnen niet ruiken waar ze nodig zijn. Laat het ons weten.
Heeft u behoefte aan pastoraal contact, mail dan even.