Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

1 Johannes 4: 2 en 3

“Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.”

De Zoon van God is mens geworden

Kerst, wat zegt me dat nu? Heel veel mensen denken misschien niet verder dan een paar dagen waar het begrip “vrede” centraal staat. Toch zullen er heel veel zijn op de wereld die dat nu juist moeten missen en waar het helemaal geen vrede voor is. Sommigen zien ook tegen deze dagen op, om- dat de eenzaamheid nog meer gevoeld wordt dan op andere dagen. Vrede op aarde…. Een hoog ideaal, maar onbereikbaar, denken veel mensen.

Maar wat betekent Kerst nu toch eigenlijk? Wie met de Bijbel is opgegroeid, weet dat het te maken heeft met de geboorte van Jezus. Jezus wordt immers gezien als de grondlegger van het Christendom. Hij wordt Christus genoemd. Christus is een titel voor een persoon die een speciale taak heeft ontvangen in zijn leven. Hij is geroepen tot Profeet: iemand die de woorden van God verkondigt. Hij is ook geroepen tot Priester: iemand die offers brengt. Jezus heeft Zichzelf opgeofferd aan het kruis van Golgotha, om daarmee de zonde en schuld van de wereld op Zich te nemen en de straf te ondergaan, die anders de mensen op de wereld hadden moeten ondergaan.
In de derde plaats is Hij geroepen tot Koning: Hij is Koning van de Joden, maar ook van heel de wereld en Hij regeert de hele wereld. Deze Profeet-Priester-Koning is Jezus, de Christus.

Nu zijn er allerlei groepen en stromingen binnen en buiten het christendom die van alles willen beweren aangaande Jezus Christus. Hij is een groot voorbeeld, een wijze, een leraar, een rabbi enz. Door allerlei geesten wordt van alles beweerd. Maar ondertussen is er een grote verwarring en weet feitelijk niemand meer Wie Jezus Christus is en wat Zijn betekenis en het doel van Zijn leven was.

Jezus is namelijk niet zomaar de een of andere persoon. Jezus is de Zoon van God of zoals christen Arabieren zeggen: Jezus is de Zoon van Allah. Het Arabische woord voor God is immers Allah.

En deze Zoon van God is in het vlees gekomen. Iedereen begrijpt dat de Zoon van God een Geest is. Maar Hij is ook in het vlees gekomen. Hij is mens geworden. En dát wordt overdacht met Kerst! De Zoon van God is mens geworden. God is onder de mensen komen wonen en werken. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is gekomen om een einde te maken aan alle kwaad en alle ellende. Hij is ook gekomen om af te rekenen met de dood van mensen. Dat werd niet begrepen. De haat tegen Hem, Die alleen maar liefdedaden deed, was zo groot, dat ze Hem aan het kruis hebben gemarteld en gedood. Deze kruisdood is Zijn offer! Zijn geboorte is het begin van een bijzonder leven en een bijzondere taak om voor de mensen de weg open te leggen voor eeuwig leven. Kerst, dat is Christusfeest, vormt daar het begin van. Lichtbrenger op aarde waarin zoveel haat en boosheid is.

Hij is gekomen om in het hart van mensen ‘vrede’ te geven. Veel mensen lopen met bitterheid en haat in hun hart. Er is een diepe onrust en onvrede in hun hart. Maar wanneer je gaat geloven, vertrouwen in de Heere Jezus Christus, ga je scherp zien wat zonde en kwaad is, ga je ook ontdekken wat vergeving en liefde is en komt er diepe vrede in je hart.

Alle geesten die deze betekenis van de geboorte en het leven van Jezus Christus ontkennen zijn niet uit God. Dan is het geen goddelijke boodschap. Dat kun je zo naar het rijk van de fabelen verwijzen. Maar de geest die spreekt over Jezus Christus Die als Zoon van God mens is geworden om verlossing te brengen, ontdekt dat de Heere God vol van liefde en bewogenheid is. Geen God Die angst inboezemt, maar Die ons vrede wil brengen en daarom heel dichtbij komt. De geboorte van Jezus is de liefde van God tot ons. Met Kerst mogen we elkaar bemoedigen: Heerlijk dat de Zoon van God, Jezus, mens is geworden om ons te verlossen en te redden. Hij blijkt het waard te zijn om Hem absoluut te vertrouwen. Je ervaart diepe vrede als je Hem vertrouwt en gelooft.

Ds. A.A. Floor