Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.” (Hand 19:2)

Pinksteren ligt weer achter ons. Maar is dat eigenlijk wel zo? We staan  midden in het Pinkstergebeuren. De Heilige Geest is uitgestort en uitgegoten – wat een overvloed – op alle vlees! Dat betekent dat de werking van de Heilige Geest zich uitstrekt tot op de jongste dag. We staan midden in het krachtenveld van de Heilige Geest. Nu is het niet zo dat alleen de Heilige Geest er is. Er zijn ook andere geesten die van zich laten horen of op ons mensen inspelen.

Wat weten mensen eigenlijk nog van de Heilige Geest? Wat weet men nog van Pinksteren? Weet jij het, die toevallig (?) eens een keer deze meditatie leest. Kun jij zeggen Wie de Heilige Geest is en wat je daar nu van ervaart?  Hoeveel mensen binnen en buiten de kerk weten nog Wie de Geest is?  Misschien zeggen ze wel: we weten niet eens dat er een Heilige Geest is.

Zo’n ervaring heeft Paulus ook gehad in Efeze. Toen hij in die belangrijke stad kwam waar heel wat te doen was en veel handel werd gedreven ontmoette hij een aantal mensen die wel het een en ander van het Evangelie  gehoord hadden. Het een en ander … want ze weten niet alles zoals blijkt. Er was daar een rondreizende prediker geweest, die heel goed kon preken. Apollos. Hij is behoorlijk goed thuis in de Bijbel. Hij weet er heel wat van. Deze Apollos is hoogstwaarschijnlijk diep onder de indruk geraakt van de prediking en de evangelieverkondiging van Johannes de Doper. Dat is wel in te denken. De prediking van Johannes was glashelder en duidelijk. Hij riep op tot bekering, dat wil zeggen dat zijn hoorders hun leven totaal moesten veranderen en het over een andere boeg moesten gooien. Ze moesten niet meer van zichzelf uitgaan, maar zich bekeren tot God en Jezus volgen. De Messias, de Heiland van de wereld. Als je dat niet doet kun je rekenen op het oordeel. Diep onder de indruk hebben mensen zich bekeerd en werden als teken daarvan gedoopt. Een teken van verandering, een nieuw begin, een nieuwe levensfase. Ook een breken met het oude leven zoals ze dat tot op heden leidden. Apollos weet zich geroepen om dit Evangelie te verkondigen in Klein Azië. Hij is doorgereisd. Terwijl de gebeurtenissen rond het lijden van Jezus Christus zich afspelen en de Heilige Geest in Jeruzalem wordt uitgestort is Apollos bezig te preken. Van de gebeurtenissen in Jeruzalem is hij onbekend geweest. Daardoor ontbreekt er het een en ander in zijn verkondiging. De Heilige Geest!

Al spoedig merkt Paulus als hij in Efeze is dat daar een paar mensen zijn die wel van Johannes de Doper afweten en van zijn preken, maar verder niet. Eén ding weet Paulus dan. Ze zullen wel gedoopt zijn zoals Johannes gedoopt heeft, maar Johannes heeft zelf gezegd: Die na mij komt is sterker dan ik. Ik doop u wel met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur! Nu is de doop van Johannes als het ware een voorbereiding geweest op de komst van Jezus Christus. Maar het was een voorbereiding. Johannes was de voorbereider. Maar de Heere Jezus maakt het af. Hij vult de doop aan.

De doop met de Heilige Geest is veel voller, veel rijker. Daarin wordt de Heilige Geest beloofd Die u en mij wil brengen tot een persoonlijke relatie en omgang met de Heere Jezus Christus. Dat is zo heerlijk om te kennen. Wanneer je de omgang met de Heere Jezus Christus echt leert kennen ga je Zijn onuitsprekelijke liefde kennen. Je krijgt meer en meer inzicht in en duidelijkheid over de Schrift. Het gaat je hele denken in beslag nemen; je gevoelens worden helemaal gericht op Hem. Hij overtuigt je. Zo sterk dat je zondermeer weet: Jezus Christus is Mijn Borg en Zaligmaker. Je zou willen dat er veel meer mensen zijn die dit kennen. Ik hoop dat u en jij die dit lezen Hem zoeken (en je zult Hem vinden!) en ontvangen zal. En het is binnen handbereik.

U bent gedoopt. Toen bent u gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar moeten we niet geringschattend over doen. Dat is een geweldige pleitgrond zei men vroeger. Je zou tegenwoordig zeggen: Dat is je houvast; dat mag je steeds bij de Heere in herinnering brengen tot je laatste doodsnik toe. Dat is je behoud. Daar kun je op staan. Geen eigen werken, geen eigen verdiensten, hoe vroom ze ook lijken. Hoe aardig en sympathiek je ook bent in eigen oog of dat van anderen. Het zal je allemaal niet baten. De Doop laat zien dat je niet op eigen grond staat. Andere beelden die we kunnen gebruiken is: Het is de reddingsboei voor een drenkeling. Schippers en zeelui weten heel goed wat dat is!

Nu waren deze mensen in Efeze wel gedoopt, mag ik het zo zeggen, in de Naam van Jezus. Maar Paulus maakt het af. Eigenlijk doet de Heere dat door middel van Paulus. Ze moeten gedoopt worden in die Drievoudige Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Er is hier helemaal geen sprake van een herdoop of iets dergelijks. Het is de doop compleet maken, afmaken. Aanvullen. Johannes de Doper had toch nog iets van dat oudtestamentische… Maar Christus doopt met de Heilige Geest zodat men meegenomen wordt in stromen van levend water. De volle rijkdom van leven wordt geschonken.

Er is sprake van ‘handoplegging’. Dat is natuurlijk eenvoudig te begrijpen. Niet nog een keer water. Dat was al gebeurd bij de doop van Johannes om het zo maar eens te zeggen; dat behoeft niet meer opnieuw. Dat water als teken had al gestroomd, maar het teken dat de Heilige Geest op hen zal neerdalen, hun leven zal vervullen dat wordt tot uiting gebracht door de handoplegging. De doop is pas af als ook de Heilige Geest beloofd en gegeven wordt.

En wat gebeurt er? Wel deze mensen geloven. De Heilige Geest werkt het geloof en versterkt het en we zien hier dat het in een stroomversnelling komt. De Geest had al gewerkt, maar werkt nu nog veel meer: en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Wat erin zit komt eruit. Ze spreken het Woord uit. Ze spreken uit en van en door Christus. We zeggen het wel eens: Ze zingen het uit… Zo is het eigenlijk ook. Wat erin zit stroomt nu als het ware naar buiten. Zoals bij mensen vaak de zonde met golven naar buiten komt, zo komen hier met golven de loffelijke daden van de HEERE naar buiten. Christus is mij alles. Christus is mijn Heere en Heiland.

Wie hier niet van wil weten, moet zich zeer ernstig onderzoeken of hij wel gelooft.  Wie niet van Christus wil weten blijft voor eeuwig verloren. En dat is in een woord vreselijk… Zoveel liefde afwijzen. Weet u wel of er een Heilige Geest is?  Weet u wel de betekenis van uw doop?

Toen ik hier ergens in het land over preekte werd na afloop mij de gewetensvraag gesteld waarom ik deze tekst had gekozen. De reden heb ik boven geschreven. Zijn we ons wel bewust van de rijke werking van de Heilige Geest? In de preek heb ik gewezen op de rijke betekenis van de Heilige Doop die – zo dacht ik – de meesten wel hebben ontvangen. Maar wat bleek? Er was een discussie gaande hoe men ongedoopte kinderen, soms al van vijf jaar oud, kon laten dopen. Hoevelen in de gemeenten zijn er niet die hun kinderen niet hebben gedoopt of laten dopen? En hoeveel kinderen zijn er die wel gedoopt zijn, maar niet bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in hun leven. Waar het geloof nog geen gestalte heeft gekregen. De uitdovende vlaspitten aangewakkerd moeten worden. Opdat de lof tot onze Heiland weer uitgezongen zal worden en men meer en meer de eenheid zal zoeken en de Waarheid in Jezus Christus zal herontdekken. Rijke inzichten in de Schrift worden verkregen. Dat jongeren en ouderen het Woord zullen begrijpen en zullen gaan geloven en dat alle kleinigheden en minder wezenlijke dingen naar de achtergrond worden geschoven, maar de kernzaak krachtig  boven alles blijft staan. Ken de Heere Jezus Christus en je bent diep intens gelukkig. Zalig noemt de Bijbel dat!

Ja maar, hoe weet ik nu wat klein is en wat niet. Een gouden regel. Denk u eens in dat u op uw sterfbed ligt. Wat zal voor u persoonlijk het allerbelangrijkste zijn?  Al die dingen waar u zich druk over heeft gemaakt? Of is het of  uw zonden vergeven zijn?  Al uw strijden en vechten  voor wat dan ook zal niet baten als het niet geweest is in het geloof in Christus dat door de liefde werkt! Hebt gij de geest van kracht of geweld of de Geest van liefde en zachtmoedigheid? Dat is de Geest van Christus, Die diep bewogen is over zondaren of ze nu wettisch of vrij zijn.

Ds. A. A. Floor