Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

“De HEERE onze Gerechtigheid” 

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:
DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID” (Jeremia 23:6)

Oktober is altijd een bijzondere maand in het kerkelijk jaar. De eerste zondag in oktober is een Israëlzondag. En de laatste dag van oktober is er altijd de Reformatieherdenking. Nu zal niemand hier iets achter zoeken en er zit ook geen enkele opzet bij. Vaak worden ze ook gezien als twee afzonderlijke data. De ene zondag focus je op Israël en zijn herstel of terugkeer of bekering en wat daarover in de Bijbel wordt gezegd en gesproken.
En Reformatieherdenking dat is iets wat nog wordt gedaan in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Die hebben nog wat met Reformatie, maar voor velen is het geschiedenis van een aantal eeuwen terug. We zingen nog wel het Lutherlied: ”Een vaste burcht is onze God”.
Maar je zou zomaar een verbinding kunnen leggen tussen het ene en het andere. Reformatie betekent toch steeds opnieuw formeren, steeds weer kijken wat er veranderd moet worden in ons leven, in de maatschappij, ja in de wereld. Wat is de kern van ons geloof? Ja, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Habakuk (2:4) schrijft erover en in de Romeinenbrief (1:17) komt het ook naar voren.
Hoe staat het in ons land? Op het moment dat ik dit schrijf, hoor ik dat een advocaat zomaar is neergeschoten in Amsterdam, geliquideerd. Een aanval op de rechtsstaat, zo wordt er geroepen. Is er nog gerechtigheid? Kan de dader gestraft worden? Hoe ver zijn we afgeweken? Maar kan het ook te maken hebben met het feit dat we God hebben verlaten en niet meer van Hem horen willen? De mens die zijn eigen recht zoekt of willens en wetens het recht om zeep probeert te helpen? Mag dit nog gezegd worden of wordt er geroepen: hou toch op met je achterhaalde geloof?

In de geschiedenis van Israël wordt dat verband wel gelegd. Lees de profeet Jeremia maar en zeker ons hoofdstuk. Daar wordt de vloer aangeveegd met al die profeten die hun eigen ideeën uitstrooien en hun eigen dromen zitten te vertellen. De hele geestelijke elite wordt aangepakt en wordt beticht van ‘heiligschennis’ (vs.11) tot zelfs in de tempel. Maar ze zullen uitglijden in het donker als het onheil over hen wordt gebracht en hun vergelding er is. Ze profeteren niet namens God, maar namens de Baäls, de afgoden van die tijd. Ze misleiden het volk Israël met kletskoek. Dat gebeurt in Samaria, maar in Jeruzalem is het niet veel beter. De profeten geven ‘ijdele hoop’ (vs 16). Ze roepen maar dat de Heere heeft gesproken dat ze ‘vrede zullen hebben’ en geen onheil zal hen overkomen. In later tijd zullen ze begrijpen, dat al die profeten er volledig naast zaten (vs. 22). Ze hebben maar wat gedroomd (vs. 25). ‘Wat zijn dat toch voor een herders?’, zo vraagt de Heere God zich af (vs. 1). Ze kennen de omgang met God de Heere niet. Dit is best een heftig verwijt. Het is te begrijpen dat men weinig ophad met Jeremia, die zo’n onheilsprofeet lijkt.
Maar was de profeet alleen onheilsprofeet? Alleen maar negatief?
O nee, zeker niet. Hij wist van een Herder, Die komen zou. En, zo zegt hij, in die dagen zal er een rechtvaardige Spruit opstaan! Hij zal als Koning regeren. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Nu weten wij, dat Jezus Christus de Rechtvaardige Spruit is. Het Nieuwe Testament spreekt er volmondig van en jubelt het uit. Hij is het Lam Gods dat geslacht is.
Hij is de advocaat van mensen, van tollenaren, zondaren, overspeligen,
moordenaars en dat kostte Hem Zijn leven. Wat een kruis voor Hem!
Hij doet recht aan Gods eis over de zonden van de wereld. Hij is zó vol liefde, dat Hij voor zondige mensen de toorn van God draagt, maar tevens ook zal zorgen voor vernieuwing, voor reformatie, voor verandering in het leven van mensen en van volkeren. Wie zal de kracht van deze Rechtvaardige kennen? Wie gelooft er in Hem? Door uw en jouw leven aan Hem toe te vertrouwen, komt er ook een vernieuwing in je eigen leven op gang. Er komt zicht op wat goed en kwaad is en je krijgt inzicht in recht en gerechtigheid.
Daarmee is de reformatie niet af en klaar… Er gaat een golf van reformatie door de wereld door de proclamatie van Jezus Christus als de Rechtvaardige Koning. Demonie en alles wat zich verheft tegen de God van Israël wordt afgebroken. Hoe kun je geloven in een god en godsdienst van geweld? Dit kan toch niet waar zijn! Hoe kun je met een beroep op de Bijbel je macht gebruiken om de joden uit te roeien?
Maar in Zijn dagen – en dat is nu, daar Hij zit aan de rechterhand van God – zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Wat een wenkend perspectief als er sprake is van verlossing en onbezorgd wonen! Nu even geen symboliek of vergeestelijking van de zaken, maar zoals het er staat: Juda, Israël. Er komt een reformatie ook van dit volk, zó dat ze verlost zijn en onbezorgd wonen. Want het geloof in Hem maakt je een rechtvaardige en je kent de omgang met Hem, je vertrouwt Hem, je wordt verdiept in de relatie met Hem en je kunt eigenlijk maar één ding zeggen: De HEERE onze gerechtigheid! Hij maakt mij rechtvaardig, Hij stelt mij in mijn recht, doordat ik alles in Zijn handen leg, ook mijn zonde, mijn schuld, mijn stommiteiten, ja ook allen die Hem hebben lief gekregen, zodat je samen kunt zeggen: Hij is ónze gerechtigheid.
Wij, wij hebben gezondigd en onze vaderen eveneens, maar Híj is Mijn Verlosser en Hij doet mij zeker wonen. Ja deze woorden zullen ook klinken in dat herstelde, hernieuwde, opbloeiende land (vs 7, 8). Ook dat is toekomst, die zich zal uitstreken naar de eeuwige heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
Zo komen toch Reformatie en Israël dat ook ge-reformeerd zal worden bij elkaar. En met Paulus zeg ik dan ook maar: “O, diepten van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! (Rom. 11: 32)

Ds. A.A. Floor