Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Elke zondag komen we als gemeente bijeen in het besef dat Heere God ons samenbrengt om Hem te loven en te eren (Hebr. 10:25).
In de liturgie (=vastgestelde programma in dienst aan de gemeente) gaat het om de ontmoeting met de God van Israël. Er is een moment van aandacht voor Zijn wet (de Tien geboden) en de betekenis daarvan voor ons leven; de lezing uit de Bijbel, het Woord van God, die we via Israël en de apostelen hebben ontvangen. Hierna wordt uitleg van een gedeelte of tekst gegeven met een boodschap voor ons persoonlijk leven. Ook wordt er gebeden voor elkaar en krijgen we aan het eind de zegen van God mee. Het wordt afgewisseld door het zingen van psalmen. Hierbij maken we gebruik van de psalmberijming die zijn kracht een aantal eeuwen heeft bewezen en liederen uit de bundel “Weerklank” als voorzang voor de dienst.  We uit lezen uit de Herziene Statenvertaling die aangepast is aan de taal van onze tijd. Dit voor de verstaanbaarheid en duidelijkheid voor de toekomstige generaties.

Naast de gewone diensten kennen we ook de bijzondere diensten waarin de sacramenten van Doop en Avondmaal worden bediend. Sacramenten dienen ertoe om het geloof te versterken van de gelovige man of vrouw.

Van tijd tot tijd zijn er ook speciale diensten waar aandacht wordt gegeven aan jongeren die op de club of vereniging zitten en diensten met een evangelisatorisch oogmerk. De preek wordt dan vaak eenvoudiger gehouden en meer toegespitst op de vragen van jongeren.

Tijdens deze speciale diensten kan er meer afgewisseld worden in de samenzang tussen de psalmen uit de psalmberijming en liederen uit de bundel “Weerklank”.

De Wet des Heeren / De Tien geboden

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht de nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Apostolische geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde.
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heiligen Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. Vergeving van de zonden;
11. Wederopstanding des vleses;
12. En een eeuwig leven.