Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Over

Jeugdraad
De verschillende verenigingen, clubs en activiteiten binnen het jeugdwerk vallen onder de coördinatie van de jeugdraad, waarvan de jeugdouderling de voorzitter is. De jeugdraad heeft als taak om het jeugdwerk af te stemmen, te stimuleren, adviseren en coördineren. De jeugdraad heeft tevens tot doel om de continuïteit van het jeugdwerk te waarborgen. De jeugdraad is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het beleid van de kerk op het gebied van het jeugdwerk. Bij zaken die afwijken van het beleid, of die niet zijn beschreven in het beleidsplan, ligt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming bij de kerkenraad. De jeugdraad kan hierin adviseren.

Leden jeugdraad
In de jeugdraad hebben zitting: de jeugdouderling (voorzitter), de penningmeester, de jeugdleider en een bestuurslid namens JV Gideon, alsmede een vertegenwoordiger vanuit de leiding van JV Shalom, de Regenboogclub en Zondagsschool Samuël. Ook heeft een jeugdlid zitting namens de zendingscommissie.

Taken en vergaderfrequentie

De jeugdraad heeft de volgende taken:

  • Bezinning op doelen en taken van het jeugdwerk vanuit de Bijbel;
  • Stimuleren en zorgdragen voor goed overleg en een goede afstemming tussen de verschillende verenigingen;
  • Meedenken met en adviseren van hen die leiding geven in het jeugdwerk;
  • Beheren van de voor het jeugdwerk bestemde gelden;
  • Het mede organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals de jaarlijkse actiemarkt en een eventuele andere activiteit voor de jeugd, zoals een jeugdavond;
  • Onderhouden van contacten met de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Zondagsschoolbond.

  • De jeugdraad vergadert drie tot vier keer per seizoen.